Deklaracja dostępności stron internetowych Stowarzyszenie „Chorzowska Lauba”

Stowarzyszenie „Chorzowska Lauba” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia „Chorzowska Lauba”.

Data publikacji strony internetowej: 2012-06-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisu treści.
 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów.
 • Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 • Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.

Wyłączenia:

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-29

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej. Zgłoś to do Barbary Tworeszczuk, e-mail: chorzowskalauba@interia.pl lub telefonicznie 32 247 96 73Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie „Chorzowska Lauba”, Chorzów ul. Dąbrowskiego 104

 • Dojście do Stowarzyszenia jest utwardzone. Do budynku prowadzą z parkingu dwa wejścia oznaczone literami A i B. Do jednnego wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A.
 • Budynek posiada jedną kondygnację. W obiekcie dostępna jest pełnowymiarowa toaleta oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych w tym pętli indukcyjnych do obsługi osób słabosłyszących.
 • W obiekcie nie występują oznaczenia w alfabecie Braille’a, ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Skip to content