Zajęcia z rytmiki dla seniorów.

Zajęcia z rytmiki dla seniorów.

Ryt­mi­ka to nowa pro­po­zy­cja zajęć dla naszych se­niorów i oka­zało się, że to strzał w dzie­siątkę. Se­nio­rzy bar­dzo chętnie ko­rzy­stają z tej for­my ak­tyw­ności, zwłasz­cza, że jest do­sto­so­wa­na do ich wie­ku i możliwości.

Organizacja: Alicja Cedzidło.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content