ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI DZIENNEGO DOMU POMOCY

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI DZIENNEGO DOMU POMOCY

Szanowni Państwo,

Na podstawie decyzji nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020 r. Wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka zawiesza się działalność placówki wsparcia dziennego – Dziennego Domu Pomocy na okres od dnia 20.10.2020 do odwołania. Decyzję podjęto na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w treści ustalonej ustawą z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVlD-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1747) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content